§ 3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika lub jego przedstawicieli w następujących celach:
  • zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej,
  • wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych i mediacyjnych,
  • udokumentowanie stosunków umownych w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych,
  • prowadzenie kampanii informacyjnych prowadzonych przez Administratora, w tym za pośrednictwem korespondencji e-mailowej typu newsletter,
 3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisów Internetowych:
  • imię i nazwisko Użytkownika (obowiązkowe),
  • adres poczty elektronicznej (obowiązkowe),
  • Nazwa Organizacji współpracującej,
  • Nazwa Oddziału Organizacji współpracującej.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest obowiązkowe w części wymaganych danych i jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego, w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego oraz w jego Regulaminie (jeśli dotyczy).
 5. Dane osobowe dotyczące Użytkowników mogą być przekazywane do organów administracji publicznej lub do innych osób lub podmiotów trzecich – w zakresie w jakim i w przypadkach w których obowiązek ich udostępnienia nakładają na Administratora przepisy prawa. Ponadto, dane osobowe dotyczące Użytkowników mogą być również przekazywane podmiotom wykonujących na rzecz Administratora usługi z zakresu księgowości i rachunkowości oraz usług prawnych na podstawie odrębnej umowy.
 6. Administrator oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem powierzonych mu danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. Administrator dokonuje regularnej weryfikacji i aktualizacji stosowanych przez niego środków technicznych i organizacyjnych, tak aby zapewnić powierzonym danym osobowym adekwatny stopień ochrony.
 7. Administrator oświadcza, że celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wprowadził Politykę Ochrony Danych Osobowych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest środkiem wdrożonym przez Administratora zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 RODO, którego celem jest wprowadzenie w Fundacji prowadzonej przez Administratora procedury postępowania z danymi osobowymi, w oparciu o którą ich przetwarzanie przez Administratora odbywać się będzie zgodnie z RODO.
 8. Przetwarzanie danych osobowych w ramach celów wskazanych powyżej w § 3 ust. 2 obejmuje w szczególności ich zbieranie, modyfikowanie, przechowywanie, przeglądanie, aktualizowanie, analizowanie, i archiwizowanie.
 9. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane, związane z korzystaniem z Serwisów Internetowego (np. liczba Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisów. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające z Serwisów.
 10. Dane osobowe dotyczące Usługobiorcy będą przechowywane przez Administratora przez następujący okres:
  • w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą prawną ich przetwarzania przez Administratora jest fakt, iż jest ono niezbędne do prawidłowego wykonania umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tejże umowy,
  • w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą ich przetwarzania przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes – do czasu odpadnięcia tej podstawy przetwarzania, w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń Administratora oraz roszczeń Użytkowników wynikających z łączącego ich stosunku prawnego, zakończenia bytu prawnego Administratora lub prawomocnego albo ostatecznego ustalenia lub zasądzenia lub zaspokojenia lub obrony roszczenia lub innego uprawnienia Administratora lub Użytkowników w postępowaniu sądowym, arbitrażowym, administracyjnym, sądowoadministracyjnym,
   egzekucyjnym lub mediacyjnym,
  • w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą ich przetwarzania jest to, iż jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do czasu odpadnięcia tej podstawy przetwarzania.