§ 5. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronach Serwisów Internetowych oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego (jeśli dotyczy) danych osobowych, niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej w § 3 ust. 2 lit a) jest to, iż jest ono niezbędne do wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej w § 3 ust. 2 lit. b) jest to, iż jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w pozostałych celach wskazanych powyżej w punkcie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.