Polityka prywatności

Górnośląska Fundacja Onkologiczna szanuje poufność danych osobowych swoich Klientów, Kontrahentów, Wspólników i wszystkich odwiedzających stronę internetową https://fundacjaonkologiczna.pl. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację danych osobowych w zakresie dotyczącym strony internetowej https://fundacjaonkologiczna.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Górnośląska Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Gliwicach (44-102) przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, zwana dalej „Administratorem„. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez skorzystanie z jednego z poniżej wymienionych sposobów:

pocztą elektroniczną na adres: administrator@fundacjaonkologiczna.pl
telefonicznie na numer telefonu: +48 881 388 103
przesyłką listową na adres: Górnośląska Fundacja Onkologiczna w Gliwicach (44-102) ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Użytkowanie strony internetowej

 1. Administrator może prosić wszystkich odwiedzających stronę internetową https://fundacjaonkologiczna.pl o przekazanie informacji i danych umożliwiających ich identyfikację i zbierać te dane. Wszyscy odwiedzający tę stronę mogą zostać poproszeni o podanie następujących kategorii danych osobowych: imienia, adresu email, numeru telefonu. Dodatkowo Administrator może gromadzić także następujące kategorie danych osobowych: nazwy domeny oraz adresy IP wszystkich odwiedzających stronę internetową wraz z danymi statystycznymi uwzględniającymi sposób jej użytkowania.
 2. Informacje i dane, o których mowa powyżej, gromadzone są z wykorzystaniem plików typu cookies (tzw. ciasteczka) lub przy użyciu podobnych cyfrowych technologii personalizacji danych. Działania te pozwalają Administratorowi na monitorowanie i udoskonalanie treści strony internetowej. O sposobach korzystania z plików typu cookies można przeczytać pod adresem: https://wszystkoociasteczkach.pl.
 3. Administrator może wykorzystywać informacje i dane dotyczące wszystkich odwiedzających stronę internetową w następujących celach:
  1. usprawnienie zawodowej działalności oraz w celach administrowania stroną internetową,
  2. udostępnienia wszystkim odwiedzającym stronę spersonalizowanych streści,
  3. przetwarzania wszelkich pochodzących od osób odwiedzających stronę zapytań wraz z koniecznością udzielenia odpowiedzi,
  4. w celach, dla których przekazano te informacje i dane,
  5. w celach marketingowych, np. wysłanie newslettera,
  6. dla poprawy jakości treści strony internetowej www.fundacjaonkologiczna.pl

Podstawą prawną przetwarzania powyżej wymienionych danych jest zgoda osób, których dane dotyczą oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z subskrybentami oraz osobami odwiedzającymi stronę internetową w ramach prowadzonej przez Administratora działalności statutowej. Osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Administratora mogą w każdym czasie daną zgodę wycofać. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.

Wskazane dane będą przetwarzane przez okres utrzymywania przez Administratora bieżących kontaktów z subskrybentami i osobami odwiedzającymi stronę internetową, a następnie przez okres 12 miesięcy. Po upływie danego okresu Administrator może zwrócić się do subskrybentów i osób odwiedzających stronę internetową z zapytaniem o możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzane dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie kontrahentom Administratora, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcom usług IT lub biurom księgowym. Podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zawartej z Administratorem.

Informacje i dane, które zostały w pełni zanonimizowane (tj. pozbawione wszelkich elementów umożliwiających identyfikację wszystkich odwiedzających stronę internetową) mogą być wykorzystywane przez Administratora w dowolnych – dozwolonych prawem – celach i mogą być przekazywane osobom trzecim bez ograniczeń.

W treści strony internetowej mogą być zawarte odniesienia do stron internetowych osób lub podmiotów trzecich (tzw. linki). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za praktyki tych osób lub podmiotów w zakresie ochrony prywatności subskrybentów i odwiedzających stronę internetową ani zawartości tych stron internetowych.

Administrator podejmuje starania celem zabezpieczenia danych osobowych swoich Klientów i wszystkich osób odwiedzających stronę internetową przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianami. Serwery, na których umieszczona jest domena: fundacjaonkologiczna.pl zostały należycie zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Praktyka prywatności w zakresie dotyczącym użytkowania wiadomości e-mail

 1. Wszyscy odwiedzający stronę internetową proszeni są o nieprzesyłanie informacji lub danych o poufnym charakterze za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail: biuro@fundacjaonkologiczna.pl do czasu potwierdzenia kontaktu przez przedstawiciela Administratora. Wiadomości e-mail przesyłane przez osoby niebędące subskrybentami nie stanowią informacji prawnie chronionej, w konsekwencji czego mogą być ujawniane osobom lub podmiotom trzecim.
 2. Pochodzące od Administratora wiadomości e-mail, a wraz z nimi wszelkie załączniki przeznaczone są wyłącznie do użytku adresata tych wiadomości. Mogą zawierać one prawnie uprzywilejowane lub poufne informacje. Jeśli odbiorca takiej wiadomości nie jest zamierzonym adresatem tej wiadomości, Administrator informuje, iż jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystywanie informacji zawartych w tej wiadomości jest ściśle zabronione.
 3. W przypadku przesyłanych w treści wiadomości e-mail materiałów chronionych prawem autorskim Administrator informuje, że ich kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie stanowić będzie naruszenie praw autorskich ich twórcy/twórców. W wypadku otrzymania przez odbiorcę niebędącego właściwym adresatem wiadomości e-mail pochodzącej od Administratora fakt taki należy natychmiast zgłosić nadawcy i usunąć trwale z zawartości komputera tą wiadomość e-mail wraz z wszelkimi do niej załącznikami.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

W związku z faktem przetwarzania danych osobowych, osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 2. Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych.
 3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych.
 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 6. Prawo żądania przeniesienia swoich danych osobowych.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z Administratorem, korzystając z jednego ze sposobów wskazanych powyżej w punkcie „Administrator danych osobowych„.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącego organem nadzorczym, zajmującym się ochroną danych osobowych. W przypadku pytań, wątpliwości lub jakichkolwiek sugestii związanych z niniejszą Polityką prywatności, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub wiadomości email: admin@fundacjaonkologiczna.pl.

Administrator może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności. Data ostatniej aktualizacji będzie znajdować się w treści tej Polityki, dlatego też wszyscy odwiedzający stronę internetową proszeni są o regularne jej sprawdzanie.

Marzec 2020 r.

Górnośląska Fundacja Onkologiczna
rzecz Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Siedziba: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Biuro: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 13, 44-101 Gliwice
KRS: 0000179042, NIP: 6311920964, REGON: 271874298

Rachunek bankowy: 70 1600 1172 1744 2766 1000 0001

tel. +48 881 388 103
mail: biuro@fundacjaonkologiczna.pl