10. Odpowiedzialność

Ani my, ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję, utrzymanie lub dostarczanie Witryny, nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek kwotę lub rodzaj strat lub szkód, które mogą wyniknąć dla Ciebie lub osoby trzeciej, w tym między innymi za utratę dochodów, zysków, wartości firmy, danych, umów, wykorzystania pieniędzy lub straty lub szkody wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z przerwą w działalności, czy to w ramach czynu niedozwolonego, umowy lub w inny sposób (w tym między innymi zaniedbania) w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z Witryny, wszelkich stron internetowych powiązanych z Witryną lub materiałów na takich stronach lub jakiejkolwiek kwoty lub rodzaju straty lub szkody, w tym między innymi wszelkich strat lub szkód spowodowanych wirusami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inną własność użytkownika w związku z dostępem do Witryny, korzystaniem z niej lub przeglądaniem jej lub pobieraniem jakichkolwiek Materiałów z Witryny lub jakichkolwiek witryn internetowych powiązanych z Witryną.

W zakresie, w jakim jest to możliwe, wykluczamy wszelką odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, karne lub wtórne straty lub szkody, które powstają w wyniku lub w związku z korzystaniem z Witryny.

Jeśli korzystanie z Witryny spowoduje konieczność serwisowania, naprawy lub korekty sprzętu, oprogramowania lub danych, użytkownik ponosi wszelkie koszty z tym związane.